Allmänna leveransvillkor

Leveransvillkoren gäller tillverkning och försäljning av specialanpassade medicin- tekniska produkter som levereras av Teknodont till privattandläkare (beställaren). Villkoren gäller även då en underleverantör anlitas.

1. AVTALETS OMFATTNING
Teknodont förbinder sig att i den omfattning och på de villkor som anges nedan tillverka tandtekniska produkter åt beställaren.

Leveransvillkoren tillämpas alltid om inte viss leverans uttryckligen undantagits, eller avtal uttryckligen trä ats om undantag från dessa villkor.

Leveransvillkoren gäller från den 1 januari 2016 tills vidare och ersätter tidigare allmänna leveransvillkor.

2. BESTÄLLNING
Samarbetet mellan Teknodont och beställaren skall resultera i en produkt med fullgod kvalitet vad avser passform, estetik, teknik och funktion.

Parterna kan förbinda sig i övrigt att gemensamt verka för rutiner för kvalitetsutveckling. Parterna kan träffa särskild överenskommelse om avtryckstagning och modellframställning.

Beställaren är skyldig att tydligt ange vilket arbete som önskas utfört och ange patientens namn, samt underteckna beställningen.

Beställaren är skyldig att tillhandahålla för arbetets utförande erforderligt underlag, såsom fackmannamässigt utfört avtryck eller modell av fullgod kvalitet, framställt enligt parternas särskilda överenskommelse, och med tillhörande tydliga anvisningar om beställningens konstruktion.

Teknodont är skyldig att meddela beställaren om underlaget inte är fackmannamässigt utfört enligt parternas särskilda överenskommelse, och om tillräckliga anvisningar för beställningens konstruktion saknas. När Teknodont har godkänt underlaget och beställningen, kan Teknodont inte senare hävda fel eller brister i beställningen, utan är skyldig att göra om arbetet på egen bekostnad om arbetet inte är fackmannamässigt utfört.

Avtal enligt dessa leveransvillkor är slutet, när beställningen kommit Teknodont tillhanda samt granskats och godkänts av laboratoriet.

Teknodont ansvarar för att den tandtekniska produkten är utförd enligt kvalitetssäkringen på ett fackmannamässigt sätt och är av fullgod kvalitet.

Teknodont garanterar att den kvalitetssäkring av tillverkningen som följer EU:s direktiv för tillverkning av specialanpassade medicintekniska produkter iakttages, samt att

övriga hygien-, miljö- och kvalitetskrav som gäller inom hälsovården enligt Socialstyrelsens författningssamling och enligt övriga myndigheters föreskrifter iakttages vid tillverkningen.

Ansvarig arbetsledare hos laboratoriet skall granska och med sin signatur godkänna kvaliteten på utförda arbeten.

Teknodont ansvarar inte för fel i utfört arbete, eller dröjsmål, till följd av felaktiga beställningar.

Bristfällig eller felaktig beställning

Är beställningen bristfällig eller felaktig i något avseende, eller bör den inte utföras om den strider mot vedertagen odontologisk teknik, skall Teknodont skyndsamt påtala bristerna eller felen i beställningen och begära härav föranledda ändrade anvisningar eller andra åtgärder av beställaren.

Om laboratoriet inte anser sig kunna utföra det beställda arbetet skall beställaren underrättas härom senast andra arbetsdagen efter den dag beställningen kommit Teknodont tillhanda. Har beställaren inte underrättats inom den tiden är avtal slutet i enlighet med beställningen, samt omfattas av Teknodont garanti.

Felaktig eller bristfällig beställning kan även avse ett beställt arbete som avser annan typ av arbete än vad som framgår av beställningen. Beställaren ansvarar då för samtliga kostnader för nedlagt arbete fram till det avbrytes.

Om beställaren begär tilläggsarbeten ingås avtal härom på samma sätt som avtal enligt ovan. Skälig tid skall ställas till Teknodont förfogande för tilläggsarbete.

3. MATERIAL OCH PRISER PÅ GJUTMETALL
Teknodont är skyldig att i det tandtekniska arbetet använda material som är CE-märkt. Material som väljs skall återfinnas bland NlOMzs eller annan godkänd provningsinstitutions, så kallad Notified Body, certifierade produkter.

Priser på gjutmetaller regleras mellan Teknodont och beställaren, i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande formel för beräkning av priset på gjutmetall som dentalbranschen tillämpar.

4. TRANSPORTER
Slutleverans skall ske fritt beställarens mottagning och på Teknodonts risk.

Beställaren svarar på egen risk för att beställning kommer Teknodont tillhanda. Om beställningen förkommer vid transport till Teknodont, är Teknodont fri från allt ansvar.

Teknodont står för kostnaden för transport till Teknodont av beställningen, av justeringar och av omgörningar under arbetets gång.

Om det tandtekniska arbetet skulle förkomma vid transport som sker från beställaren till laboratoriet vid arbetets leverans för justering, omgörning, eller garanti (reparation), skall beställaren ersätta leverantören med hela kostnaden för det tandtekniska arbetet, om beställaren själv eller genom att anlita ett självständigt transportföretag, transporterar arbetet till laboratoriet. Om arbetet förkommer sedan det har avhämtats

hos beställaren av Teknodont, eller sedan det har överlämnats av beställaren till Teknodont och sedermera förkommer hos Teknodont, utgår ingen ersättning till Teknodont.

Om det tandtekniska arbetet skulle förkomma vid transport som sker från Teknodont till beställaren, antingen vid arbetets slutleverans eller vid leverans för provning, skall Teknodont leverera ett nytt tandtekniskt arbete till beställaren på Teknodont bekostnad, oavsett om Teknodont anlitar ett självständigt transportföretag eller ej.

5. LEVERANSTID
Önskat leveransdatum skall anges av beställaren på beställningen, och gäller som avtalad leveranstid mellan beställare och Teknodont, om inget annat överenskommits.

Föreligger hinder för Teknodont att leverera på avtalad tid, skall Teknodont omgående och senast inom två arbetsdagar från mottagandet av beställningen, meddela beställaren att leverans inte kan ske på avtalad tid.

Om leverans i annat fall inte kan ske på avtalad tid, är Teknodont skyldig att i god tid meddela beställaren att leveranstiden inte kan hållas. Om beställaren inte har erhållit besked av Teknodont om leveransförsening senast en arbetsdag före av beställaren planerad behandling, äger beställaren rätt att debitera Teknodont ersättning för den planerade behandlingens tidsåtgång. Omvänt gäller att Teknodont äger rätt att debitera beställaren det arbete som har utförts, om beställaren underlåtit att underrätta Teknodont om att beställningen helt eller delvis inte skall utföras.

6. PRISER
Priser skall anges av Teknodont enligt bifogade prislista 2016, med undantag av priserna för gjutmetaller och övrigt material. Priserna framgår av listan och gäller exklusive eventuella rabatter.

Eventuell avtalad mängdrabatt skall baseras på viss överenskommen volym exklusive materialkostnader.

Priserna gäller tills vidare. Beställaren är skyldig att betala de pris som gäller vid tidpunkten för beställningen. Ändring av Teknodont priser skall meddelas innan de träder i kraft.

7. GARANTI
Garantin innebär att fullgott arbete ersätter det skadade eller felaktiga arbete som omfattas av garanti, oavsett vad eller vem som orsakat skadan, och med de undantag som framgår nedan.

Teknodont lämnar garanti under 2 år för fast protetik och under 1 år för avtagbar protetik. För fast protetik gäller garantin från det datum definitiv cementering gjorts, dock längst två år och 15 dagar från leveransdatum. För avtagbar protetik gäller garantin från det datum då protetiken definitivt lämnades ut, dock längst ett år och 30 dagar från leveransdatum. Garantin förlängs inte om protetik repareras eller en tand sätts fast. Med leveransdatum avses normalt fakturadatum, eller följesedelns datum (vid samlingsfaktura).

Om ett protetiskt arbete har blivit fackmannamässigt utfört och är av fullgod kvalitet, och efter genomförd behandling omfattas av garantin, men enligt beställarens bedömning kan repareras, skall reparation utföras av Teknodont på Teknodonts bekostnad. Beställaren svarar dock för egna kostnader. Om reparation görs som en del av garantiutfästelsen och det inte leder till att arbetet kan accepteras av beställaren, skall arbetet göras om helst enligt garantin.

Undantag från garantin

Om ett arbete inte har utförts enligt kvalitetssäkringen, eller eljest inte är fackmannamässigt utfört eller av fullgod kvalitet, omfattas arbetet ej av garanti. Övriga undantag från garantin är reparationer, basningar, tandskenor och bettskenor. Om den ursprungliga behandlingen utförts av tandläkarstuderande eller patienten själv har förorsakat att bethandlingen behöver göras om gäller inte garantin.

Garantikostnad ingår i priset för det tillverkade arbetet.

Teknodont skall på Teknodonts följesedel, faktura eller garantibevis för varje levererat arbete ange att arbetet omfattas av garanti enligt Sveriges Tandteknikerförbunds leveransvillkor.

Längre garanti kan lämnas av beställaren till patienten. I sådant fall betalar beställaren full ersättning för garantiskada till laboratoriet.

8. ANSVAR FÖR PATIENTSKADOR, FÖRSÄKRING M.M.
Eventuella skadeståndsanspråk från patienter mot beställaren skall hanteras och kostnadsmässigt regleras mellan beställaren och patienten och därefter mellan beställaren och Teknodont.

Teknodont skall inneha sedvanlig företagsförsäkring som täcker brandskador, stöld m.m. i laboratoriets lokaler, och garantiförsäkring enligt punkt 7 i dessa villkor.

9. BETALNINGSVILLKOR
Beställaren är betalningsansvarig för levererat arbete som är fackmannamässigt utfört i enlighet med beställningen och av fullgod kvalitet (med hänvisning till avtalsparternas definition av fullgod kvalitet).

Betalningsansvar föreligger oavsett om beställaren kan leverera arbetet till patient eller annan slutkund, och oavsett om ersättning från allmän eller privat tandvårdsförsäkring och patient utgår till beställaren. (Exempelvis måste beställaren betala om patienten helt uteblir eller t ex avlidit. I det senare fallet skall tandläkaren kräva dödsboet precis som den avlidnes andra leverantörer).

Betalning skall ske 20 dagar efter fakturadatum. Beställaren är skyldig att betala dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen (1975:635) om betalning inte sker senast på fakturans förfallodag.

10. UNDERLEVERANTÖR
Teknodont ansvarar helt för sin underleverantörs arbete i de fall underleverantör anlitas. Om beställaren anlitar egen underleverantör för tillverkning av en del av den tandtekniska produkten, ansvarar beställaren för att underleveransen är fullgod vad gäller kvalitet och passform m.m.

11. SEKRETESS
Teknodont, och hos denne anställd personal, är till skydd för patients enskilda personliga förhållanden skyldig att följa de bestämmelser som framgår av åliggandelagen.

Om laboratoriet eller hos denne anställd personal uppsåtligen, eller av vårdslöshet eller av oaktsamhet, bryter mot bestämmelsen i första stycket, är laboratoriet skyldigt att ersätta beställaren den ekonomiska skada som tillfogats honom.

14. FORCE MAJEURE
Teknodont är icke ansvarig för skada eller dröjsmål som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan omständighet utom laboratoriets eller beställarens kontroll. Förbehållet om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om laboratoriet eller beställaren själv vidtager eller är föremål för dylik konfliktåtgärd.

Vardera parten befrias från sina åtaganden om fullgörandet därav försenas på grund av sådan force majeure som hindrar fullgörandet v arbetet enligt detta avtal, såsom krig eller krigsliknande tillstånd, eldsvåda, arbetskonflikt samt beslut av regering eller annan myndighet. Den part som önskar åberopa sådan omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten härav.

13. REKLAMATION
Reklamation mot fel i tandtekniskt arbete skall göras innan beställaren definitivt utlämnat det till patienten, dock senast inom 15 dagar från fakturans utskriftsdatum respektive 15 dagar från följesedelns datum (vid samlingsfaktura). För avtagbar protetik gäller utsträckt reklamationstid för justeringar till en månad efter protesens utlämnande.

14. ÖVERLÅTELSE AV BESTÄLLNING
Teknodont får inte, utan beställarens skriftliga godkännande, överlåta beställning till annan.

15. TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.